Privacy Statement

Psychologenpraktijk Amersfoort Noord

Psychologenpraktijk Amersfoort Noord, en al haar zelfstandig gevestigde psychologen en psychotherapeuten, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe Psychologenpraktijk Amersfoort Noord met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op (potentiële) cliënten van wie Psychologenpraktijk Amersfoort Noord persoonsgegevens verwerkt;


Verwerking van persoonsgegevens

Psychologenpraktijk Amersfoort Noord verwerkt persoonsgegevens die:


 1. Een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. Een bezoek aan onze website is gratuit. Dat betekent dat er geen sprake is van registratie van het IP-adres, surfgedrag, wijze van navigatie, of van “klik-gedrag”.
 4. Er wordt nergens in of om het gebouw van Medisch Centrum Nieuwland, alwaar PsychologenPsychologenpraktijk Amersfoort Noord is gevestigd, camerabeelden gemaakt van bezoekers. Derhalve worden dergelijke camerabeelden dan ook nergens bewaard. Indien er in een uitzonderlijke situatie wel een opname zou worden gemaakt, dan is dit met uitdrukkelijke toestemming van de betreffende bezoeker. 


Doeleinden verwerking 

Psychologenpraktijk Amersfoort Noord verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor het uitvoeren van een psychotherapeutische behandelovereenkomst, de declaratie voor verrichte werkzaamheden, het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd en het beschermen van vertrouwelijke gegevens;


Rechtsgrond


Psychologenpraktijk Amersfoort Noord verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:


 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.


Verwerkers

Psychologenpraktijk Amersfoort Noord kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van hem persoonsgegevens verwerken. Psychologenpraktijk Amersfoort Noord sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. 


Persoonsgegevens delen met derden

Psychologenpraktijk Amersfoort Noord deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Indien een casus wordt besproken tijdens een intervisiebijeenkomst met andere behandelaren, worden de persoonsgegevens geanonimiseerd. Psychologenpraktijk Amersfoort Noord deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld. 


Doorgifte buiten de EER 

Psychologenpraktijk Amersfoort Noord geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychologenpraktijk Amersfoort Noord ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 


Bewaren van gegevens

Psychologenpraktijk Amersfoort Noord bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychologenpraktijk Amersfoort Noord hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst (vanaf 1 januari 2020 is dit 20 jaar); 
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens; 
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens:        5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht; 
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure; 
 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.


Wijzigingen privacy statement

Psychologenpraktijk Amersfoort Noord kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van Psychologenpraktijk Amersfoort Noord gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.


Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht om te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u contact opnemen met Psychologenpraktijk Amersfoort Noord. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Hier komt de privacy statement