Praktijkinformatie

Psychologenpraktijk Amersfoort Noord

Onze praktijk is gevestigd in Medisch Centrum Nieuwland in de wijk Nieuwland in Amersfoort Noord

Openingstijden van praktijk Medisch Centrum Nieuwland:

Maandag t/m vrijdag van 9 tot 18 uur.


Aanmelding

Aanmelding is telefonisch mogelijk op 033 4331233. Indien wij niet in de gelegenheid zijn om op te nemen, kunt u desgewenst inspreken. Uitsluitend voor kortdurende behandelingen kan aanmelding ook plaatsvinden via een bericht naar e-mailadres contact@pp-act.nl.

Na de aanmelding wordt u op een wachtlijst geplaats. U krijgt dan te horen hoe lang de wachttijd naar verwachting duurt. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u cotnact opnemen met de zorgverzekeraar en gebruik maken van wachtlijstbemiddeling. Ook kunt u opnieuw contact opnemen met de huisarts.

Indien u op onze wachtlijst bent geplaatst en aan de beurt bent, neemt één van onze behandelaren contact met u op voor een afspraak voor een intakegesprek. 

U wordt dan geacht om het volgende mee te nemen:

  1. Een doorverwijsbrief van de huisarts
  2. Uw burger servicenummer (bsn)
  3. Een documentnummer van uw identiteitsbewijs

Indien u een afspraak heeft met één van onze behandelaren, mag u plaatsnemen in onze wachtkamer en wordt u afgehaald. Een consult duurt ongeveer één uur.


Procedure

De behandeling start met een diagnostische fase. Hierbij wordt onderzocht in hoeverre de gepresenteerde klachten samenhangen met verschillende factoren, structurele patronen en dieperliggende problematiek. Uiteindelijk wordt er een diagnose gesteld en volgt een behandelindicatie en een behandelplan. Dit alles wordt uitvoerig en in alle openheid met de cliënt besproken. Het is ook mogelijk dat u na de diagnostische fase, om inhoudelijke redenen, wordt doorverwezen naar een andere organisatie of behandelaar.

Tijdens de behandeling vinden regelmatig tussenevaluaties plaats. Eventueel wordt het behandelplan tussentijds aangepast. Als de klachten zijn afgenomen of verdwenen, is er de mogelijkheid om gedurende langere tijd in een lage frequentie af te spreken in het kader van terugvalpreventie.

Indien de behandeling wordt afgesloten, vindt er een eindevaluatie plaats. De huisarts wordt op de hoogte gebracht en in sommige gevallen wordt een doorverwijzing of vervolgbehandeling voorgesteld.


Waarneming

In het geval van langdurige ziekte en/of afwezigheid van een therapeut nemen de overige behandelaren van de praktijk de volgende procedure in acht:

  1. Alle cliënten van de langdurig afwezige therapeut worden telefonisch benaderd door de overige behandelaren.
  2. Er wordt nagegaan in hoeverre er sprake is van acute en/of schrijnende situaties die geen uitstel dulden. In dat geval wordt direct hulp geboden, of er wordt op zeer korte termijn een alternatieve oplossing geboden.
  3. Met de overige cliënten wordt afgesproken dat zij met voorrang op de wachtlijst worden geplaatst.
  4. De bestaande cliënten op de wachtlijst worden telefonisch benaderd en op de hoogte gebracht van de oplopende wachttijd. Eventueel wordt terugverwezen naar de wachtlijstbemiddeling van de zorgverzekeraar of naar de huisarts.


Klachtenregeling

Indien u kritiek hebt op één van de behandelaren, maakt u dat dan alstublieft bespreekbaar met de desbetreffende therapeut. Loop er niet mee rond. Er kan sprake zijn van een misverstand. Indien u er niet uitkomt met uw therapeut, is er binnen onze praktijk de mogelijkheid van conflictbemiddeling door een klachtenfunctionaris. Deze functionaris neemt op uw verzoek aan de therapeut telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak samen met uw behandelaar. In het uiterste geval kunt u een klacht indienen bij onze beroepsvereniging de LVVP.

Meer informatie vindt u op de website van de LVVP: 'Wat als ik ontevreden ben over de behandeling?'